โครงการลองกานอยด์พาดาราแจกรอยยิ้มทั่วไทย ครั้งที่ 3

หลักการและเหตุผล

ด้วยมูลนิธิลองกานอยด์ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินกิจกรรมหรือการบริจาคสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งต้องทำนุบำรุงรักษาไว้ และสังคมของผู้สูงอายุไทยที่มักจะประสบปัญหาข้อเข่าเสื่อมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้เข้าถึงนวัตกรรมธรรมชาติดีๆ ที่จะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้น จึงได้เกิดเป็น “โครงการลองกานอยด์พาดาราแจกรอยยิ้มทั่วไทย” ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  2. เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาข้อเข่าเสื่อมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและสังคมผู้สูงอายุไทย
  4. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเดิมและสร้างเครือข่ายลูกค้ากลุ่มใหม่

เป้าหมาย

  1. วัดและพื้นที่สาธารณะที่ยังขาดแคลน
  2. ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาข้อเข่าเสื่อมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในพระพุทธศาสนาและสังคมผู้สูงอายุไทย
  4. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ลองกานอยด์ในเชิง CSR

 

ลำดับที่

รายการ

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

หมายเหตุ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

ทอดผ้าป่า ครั้งที่ 1 จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2556

2

ทอดผ้าป่าครั้งที่ 2 จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2556

3

ทอดผ้าป่าครั้งที่ 3 จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 10 สิงหาคม 2556

4

ทอดผ้าป่าครั้งที่ 4 จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 22 กันยายน 2556

 

ย้อนกลับ